Saturday, October 29, 2011

Gästblogg: Motion B02: Humanism som ideologisk grund - Vanliga frågor

I en serie gästblogginlägg behandlar jag den motion på Piratpartiets pågående medlemsmöte som är en särskild hjärtefråga för mig - Motion B02: Humanism som ideologisk grund.

Det första gästinlägget handlade helt kort om bakgrunden till motionen, vilket följdes av ett inlägg om motionens innehåll. I dagens inlägg kommer jag att gå igenom några vanliga frågor kring motionen och imorgon kommer jag att göra en kort sammanfattning på min egen blogg under rubriken “Att navigera bland alla yrkanden”.

Nedan är ett urval av de frågor eller påståenden som jag spontant erinrar mig har förekommit kring humanistmotionen. För att göra det lättare att hålla reda på dem (och eventuellt reagera på dem) är de numrerade. Men, märk väl, inte rangordnade!


1. Humanister är religionsfientliga.
Det finns en organisation vid namn Humanisterna som är religionskritiska. De har dock ingen bestämmanderätt över vad ordet humanist eller humanistisk betyder eller hur det används.

En enkel googling på ordet humanistisk visar att detta är långt ifrån den vanligaste användningen av ordet.

Motionen tar viss hänsyn till att en del har dessa associationer och använder därför på ett par ställen ordet "religionsneutral humanism". Termen "religionsneutral" är inte en del av själva begreppet, utan finns där bara som ett förtydligande i förbigående.

Det är värt att notera att ordet humanistisk finns i Kristdemokraternas partiprogram. Att ordet per automatik skulle innebära religionskritik stämmer inte. Motionen är dessutom tydlig:
Piratpartiet har tagit klar ställning för pluralism och mångfald; rätten att bejaka särskillnader i kultur, religion, idéer och livsstilar, så länge som detta inte kränker någon annans motsvarande rättighet.
Se vidare gårdagens inlägg om humanistmotionens innehåll.

2. Humanism är alldeles för brett för att det ska vara användbart. Det finns flera typer av humanism. 

Tvärtom är detta en fördel, eftersom det innebär en enastående möjlighet för oss att fylla ordet humanism med den innebörd som Piratpartiets ideologi omfattar.

Låt mig jämföra med Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna är ett socialistiskt parti. Det finns dock synnerligen många idéer kring vad socialism är för någonting. Lite har man valt att snäva in sig, genom att betona att partiet är socialdemokratiskt (att jämföra med religionsneutral humanism). Men socialdemokrati är, till skillnad från vad vi kanske tänker oss idag, ett långt ifrån entydigt begrepp. Socialdemokraterna har tagit begreppet som utgångspunkt och sedan vartefter fyllt begreppet med ett specifikt ideologiskt innehåll.

Det är på liknande vis med begreppet humanism. Begreppet speglar redan den riktning Piratpartiet har, det ideologiska innehåll vi har enats om, på ett lite grovt vis. Det erbjuder även utmärkta möjligheter för oss att framöver utforska och fylla begreppet med vårt specifika innehåll. 

3. Varför inte kalla vår ideologi för Piratism istället?
Därför att ordet "piratism" är urfånigt. Det är ett fullständigt blankt och intetsägande begrepp som det skulle ta årtionden att i någon mån lansera och fylla med ungefär det innehåll som ordet "humanism" redan har. Troligen skulle vi aldrig lyckas lansera ordet "piratism" i några bredare kretsar, och om vi skulle försöka skulle vi i värsta fall uppfattas som clowner.

Då är det bättre att fylla ordet "humanism" med piratism. Om ni förstår hur jag menar. 

4. Varför ska Piratpartiet alls ha en ideologi?
Att ha ett ideologiskt begrepp som utgångspunkt för vår politik innebär en klar fördel inför den framtida breddningen av vår politik. Det har en enande inverkan. Det visar att vi är något mer än fildelarpartiet och teknikpartiet. Att vi är något mer än unga, arga proteströstare. Att vi är visionärer och inte reaktionärer.

Läs gärna Sammy Nordströms blogginlägg Varför behöver man en politisk ideologi?

Nordström behandlar sex infallsvinklar på fördelarna med att enas kring en gemensam ideologisk utgångspunkt:
1. Det skapar förtroende. 2. Det motverkar populism. 3. Det vägleder beslutsfattarna. 4. Det ger möjlighet att utkräva ansvar. 5. Det utgör ett ständigt underlag för politisk utveckling. 6. Det inspirerar och engagerar.

Läs gärna hur Nordström utvecklar dessa punkter.

Piratpartiet är en brokig skara människor. Att vi enas bakom en gemensam ideologisk utgångspunkt utifrån vilken vi sedan utvecklar vår politik, kan ha en större psykologisk effekt än vad man kanske föreställer sig.

5. Hjälp! Ordet humanism påminner lite om ordet transhumanism. 
Transhumanism är en filosofisk idé som går ut på att tekniken ska användas för att förbättra människan utöver den "naturliga" potentialen.

I någon mån är kläder, verktyg och mediciner transhumanism - eftersom det förbättrar människans hud, händer och funktion. Internet är transhumanism om det förändrar (förbättrar) människans potential.

Men transhumanism används vanligtvis i mer "extrem" bemärkelse, exempelvis om att byta ut sina naturliga ögon mot små kameror med högre kapacitet.

Humanism må ha en del av ordet gemensamt med transhumanism, precis som socialdemokratisk och antidemokratisk har en del gemensamt i själva ordet. Men det är sannerligen ingen risk att någon förväxlar de två förstnämnda. Om man tror att de två kan förväxlas på något vis vet man troligen inte så mycket om transhumanism - vilket inte är så konstigt då det är ett väldigt ovanligt ord. 

6. Låt oss ha transhumanism som vår ideologi istället!
Jag respekterar att det finns de som har denna uppfattning. Piratpartiet upplever att Internet och den nya tekniken är något av det bästa som hänt demokratin och människors möjlighet till delaktighet i samhället. Att vara allmänt positiv till att använda den nya tekniken till att förbättra människor (kanske till att bli mer än människor) kanske ter sig naturligt för en del.

Men även om transhumanismen är intressant som filosofiskt begrepp, finns det ingen tydlig bild av vad den innebär som politisk ideologi. Om en sådan tydlig bild presenterades tror jag personligen att det inte skulle vara detsamma som den ideologi Piratpartiet vilar på.

Jag anser dock att de som uppskattar transhumanism (och kanske vill koppla ihop sina hjärnor med datorer) bör rösta för humanistmotionen av det enkla skälet att den lyfter fram vår respekt för alla människors rätt till särart i valet av livsstil. Det vill säga även de som vill bejaka transhumanismen. 

7. Motionen är inte förankrad.
Jag kan förstå om den uppfattningen vädrades i våras, därför att det var första gången som en del stiftade bekantskap med tanken att identifiera partiets ideologi som humanistisk. (Det har dock diskuterats även tidigare.)

Vid det här laget är den invändningen enligt min åsikt dock överspelad. Man kan inte gärna kalla en motion som fått 66 % av rösterna vid ett tidigare medlemsmöte för "ej förankrad".

Sedan vårmötet har dessutom motionen diskuterats internt, t.ex. på skypekanaler men även afk. Den har ofta kommit på tal, och stödet har varit starkt. I det här läget är det en av de mest genomdiskuterade och välförankrade motioner som någonsin lagts fram på ett av Piratpartiets medlemsmöten. (Se bara på längden på det här inlägget, som ändå bara är en kort summering!)

8. Principprogrammet är inte rätt plats för partiets värdegrund.
Denna synpunkt har faktiskt framförts. Att värdegrunden istället borde skrivas in i partiets stadga. En förklaring till denna synpunkt kan vara att vi redan idag har ett kort avsnitt i stadgan med rubriken "Syfte och värderingar". Den paragraf som belyser partiets värderingar lyder i sin helhet:
1.2.3 Partiet utgår från människans lika värde, där jämlikhet och allas rätt till deltagande utan diskriminering är något självklart.
Se där! Vi har på sätt och vis redan humanismen i vår värdegrund, fast i synnerligen förkortad form... :-)

Att det finns en kort paragraf i stadgan om partiets värderingar, innebär inte att det är där värdegrunden eller ideologin bör belysas. En kort undersökning ger vid handen att de etablerade partierna inleder sina partiprogram med att beskriva partiets ideologi och värdegrund.

Partiprogrammet är rätt plats för detta. Ingen läser ett partis stadgar för att få veta var partiet står ideologiskt. Stadgar tjänar ett specifikt huvudsyfte. De är partiets "grundlag". Vid tvister ska man kunna hänvisa till stadgarna och använda dem för att avgöra vad som gäller.

Det går inte att använda skrivningar om ideologi och värderingar riktigt på det sättet, även om man kunde önska det.

Idén att stadgarna är rätt ställe att måla upp partiets ideologi utgår också från föreställningen om hur ofta vi bör ändra i våra dokument, att våra sakpolitiska dokument ofta kan komma att behöva uppdateras, principprogrammet mer sällan och att stadgarna är det mest beständiga, och att vår ideologi därför bör definieras där.

Detta stämmer inte i praktiken, eftersom det är lättare att få 51 % stöd för en motion vid två på varandra följande medlemsmöten, än att nå upp till 75 %. Min bild är att partiets stadgar har ändrats betydligt oftare än principprogrammet.

Men naturligtvis bör stadgans paragraf om partiets värdegrund tids nog uppdateras för att reflektera den värdegrund och ideologi som definieras i principprogrammet, efter att det nya principprogrammet antagits. 

9. Motionen blev nedröstad på vårmötet.
Nej. Denna motion har fått ett enastående starkt stöd av en mängd entusiastiska pirater. Vid omröstningen i våras fick den - efter en livaktig och intensiv debatt - stöd av 66 % av de röstande. Det går inte att beskriva detta som att motionen "röstades ned".

(Eftersom motionen i dess ursprungsutförande innebär en ändring av principprogrammet krävde den dock 75 % av rösterna för att antas, vilket som bekant är förklaringen till att den återigen läggs fram inför medlemmarna.)

Min upplevelse är även att det utkast till nytt principprogram som redan föreligger, har tagit sin utgångspunkt i stödet för humanistmotionen. Av goda skäl, därför att humanistmotionen tagit sin utgångspunkt i den ideologi Piratpartiet redan enats om i praktiken.

Det är min förhoppning att ovanstående genomgång av vanliga frågor kring humanistmotionen ska vara klargörande. Tycker du att någon fråga saknades? Tveka inte att ställa den här eller i forumet.

Med vänliga hälsningar
infallsvinkel (Torbjörn Wester)

1 comment:

  1. Bra sammanfattning.
    Jag ändrade själv ställning från att vara emot till att vara positiv till motionen. Humanism motionen öppnar många dörrar. Däremot tror jag vi även behöver höja taket och våga vara visionärer. Därför anser jag att PP även behöver anamma transhumanism som en visionärt ställningstagande och värdegrund.

    ReplyDelete