Tuesday, September 22, 2015

Ett konservativt förslag

Det råder en viss förvirring rörande konservatism i dagarna. Det är populärt att ta ordet i bruk, och det är precis lika populärt att inte veta vad det innebär. Än mer förvirrat blir det när så kallade konservativa vill använda direkt radikala metoder för att genomföra sina program - att riva ned den rådande ordningen och tvinga alla att underkasta sig ett imaginärt 'förr' är motsatsen till konservativt.

För att råda bot på denna förvirring, vill jag nu presentera ett konservativt förslag:

Inrätta matsalar dit vem som helst kan bege sig för ett gratis mål mat, utan krav på motprestation eller legitimation.

Det skulle kunna invändas att detta är ett radikalt förslag, men det är egentligen urkonservativt. Anledningarna är lika pedagogiska som upplysande.

Den första anledningen till att detta är konservativt är att det springer ur en gammal debatt. Debatten om gratis skolmåltider rasade både högt och länge, med inlagor från alla håll. Böcker skrevs, artiklar publicerades, utredningar gjordes. På det stora hela blev väldigt mycket sagt, och frågan blev etablerad i det allmänna medvetandet. Det är inte taget ur luften, och den som vill ta till sig av hur debatten gick har alla möjligheter att göra detta. Historien lever än.

Den andra anledningen är att vi kan anpassa befintliga organisationer för ändamålet. Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt, utan kan använda och vidareutveckla den kompetens som redan är i omlopp. I och med att varje skola redan bedriver verksamhet som är i det närmaste identisk med förslagets, så finns lokal beredskap att implementera varhelst det finns en skola. (Förvisso månne inte fysiskt i skolorna, men likväl: det är lättare att kopiera institutionellt vetande än att nyskapa det.)

Den tredje anledningen är att medborgarna redan är införstådda med idén. De behöver ingen extra utbildning eller information för att förstå vad det hela handlar om, utan är redo att ta ställning till sakfrågan här och nu. Var och en kan utifrån sin levda erfarenhet förstå hur och varför. Det vore inget radikalt brott mot den rådande ordningen, och ytterst få nya idéer behöver introduceras för att realisera den.

Konservatism är tanken att förändra långsamt, och att förändra på ett sådant sätt att kontinuitet upprätthålls mellan före och efter. Som du sett ovan så finns det redan ett institutionellt ramverk att bygga på, värderingarna är redan rådande hos befolkningen, och de politiska argumenten är redan introducerade. Det enda vi behöver göra är att bygga vidare på det som redan finns.

Låt oss ge mat till de hemlösa, papperslösa, fattiga och hungriga. Det är mindre komplicerat än det verkar.

Flattr this

No comments:

Post a Comment