Monday, January 4, 2016

Mota fienden i öregrind!

Idag inleds en ny fas i handelskriget mot Danmark. Alla som reser från Danmark till Sverige måste ha giltig ID-handling, och de som inte har en sådan nekas inträde. Dessa kontroller förlänger restiden mellan länderna med cirka trettio minuter, och det förväntas uppstå byråkratiska komplikationer i de fall giltig identifikation inte kan uppvisas.

Det är inte uteslutet att svenska medborgare förnekas inträde i sitt eget land. Det är oklart vad denna status som inverterade flyktingar kommer innebära rent juridiskt.

De ekonomiska effekterna av dessa kontroller förväntas ske på både kortare och längre sikt. På kort sikt kommer kostnaderna för kontrollerna att skjutas över till den danska staten och dess företag, och både implementeringen och upprätthållandet av kontrollerna kommer tära på den danska ekonomin över tid. På längre sikt kommer det mentala avståndet mellan Sverige och Danmark att öka, och det kommer att bli en allt avlägsnare tanke att samarbeta ekonomiskt över sundet. När svenskt kapital slutat flöda över gränsen, kommer grannlandet stå svagare rustat inför framtida utmaningar.

Det kommer dessutom att medföra betydande arbetsmiljöpåfrestningar för de anställda vars uppgift det blir att utföra kontrollerna. Delvis eftersom de åläggs att utföra uppgiften de inte getts verktyg för, och delvis eftersom ett eventuellt negativt besked riskerar att mötas med ilska eller våld av arga passagerare. Den mänskliga kostnaden för detta kommer över tid att ta sig uttryck i ökad personalomsättning och fler sjukskrivningar.

Det har sagts att kontrollerna har någonting med flyktingar att göra. Som synes är de effektivare i termer av ekonomisk krigsföring än någonting annat - betydande skador kan åsamkas den danska staten och danska företag utan att ett enda skott avfyras. Det behövs inte ens en krigsförklaring, då alla vet att flyktingar.

Det kalla handelskriget har börjat. Nu återstår bara att se hur och när det eskalerar.

No comments:

Post a Comment