Tuesday, March 3, 2015

Att bedriva religionskritik

Den gode Rothstein skrev häromsistens en debattartikel som gavs rubriken ""Religionen bidrar inte till ett bättre samhälle"". Vilket onekligen är huvudtesen i artikeln, och det huvudargument som anförs för denna är att det finns statistiskt underlag att luta sig på. Ett huvudargument som skulle behöva utvecklas en smula, men det är trots allt en debattartikel, med begränsad plats och så vidare.

Den gode Bengtson skrev ett svar till denna debattartikel, med rubriken "Religion finns inte i allmänhet!". Huvudpoängen är att begreppet "religion" är ungefär lika brett som Atlanten, och att det därmed är svårt att använda det för att dra slutsatser om vare sig det ena eller det andra. Därmed inte sagt att det inte går att dra slutsatser om religion och religiösa frågor, men en behöver snäva in sig och bli specifikare i vad en avser när en försöker göra dessa slutsatser.

Eller, för att dra till med ett eget exempel: både fotboll och Starcraft är sporter. Det finns likheter mellan dem. Det finns också skillnader, och dessa skillnader är av sådan natur att det som gäller för Starcraft inte nödvändigtvis gäller även för fotboll, och vice versa. Det går förvisso att föra resonemang om sport i allmänhet, men det underlättar för alla inblandade att förtydliga huruvida en tänker på Starcraft, fotboll eller någon annan sport i sitt resonerande.

Jag vill härmed, i förebyggande syfte, be om ursäkt till eventuella läsare som hyser starka religiösa känslor kring sport. Det är inte min avsikt att göra er mer än måttligt upprörda.

Vi lever i en tid där många är engagerade i religionskritik. Eller, rättare, vad de tror vara religionskritik. Specifikt då gentemot islam, som av outgrundlig anledning anses behöva kritiseras mer än andra religioner. "Man måste få kritisera islam!" är ett uttryck som upprepats många gånger, och det går inte att förneka att känslorna kring detta är både starka och genuina.

Men förstår de vad de menar när de använder ordet "religionskritik"?

Som vi sett ovan så är begreppet "religion" både brett och otympligt, och vi behöver inte säga mer om det. Däremot behöver vi säga mer om begreppet "kritik", eftersom det är ett av de minst förstådda begreppen i vår samtid.

Att vråla "ISLAM ÄR EN JÄVLA SKITRELIGION SOM INTE HÖR HEMMA HÄR" är inte att idka kritik. Det är bara ohyfsat, ovårdat och ohemult. Likväl är det detta många menar när de säger att de måste få kritisera islam. Jag vill inte säga att de är ohyfsade, ovårdade och ohemula, men de har fel.

Kritik är någonting som tar tid. Och plats. Bokstavligen. Att kritisera någonting består i att analysera detta någonting (helst i detalj), att relatera detta någonting till någonting annat (som helst också ska vara analyserat i detalj), och att efter allt detta beskriva de likheter, skillnader och beröringspunkter som finns mellan dessa. Allt detta ska göras på ett sådant sätt att alla steg kan förstås av ens eventuella läsare, som efter avklarad läsning förstår både analysen och det som analyserats. Tyngdpunkten ligger inte vid att finna fel och brister, utan vid att förmedla en förståelse för det som kritiserats - inklusive dess fel och brister.

Vilket, utan att gå in allt för mycket i detalj, tar väldigt många ord i anspråk. Kritik och förståelse låter sig inte göras i en handvändning.

Den som till äventyrs vill kritisera islam har onekligen en utmaning framför sig. Först måste de sätta sig in i islam, dess kontext, dess grundvärderingar och dess vardagsnära praktiker. Därefter måste de sätta sig ner och formulera ett sammanhängande ramverk att jämföra denna hårt vunna förståelse med. Och därefter återstår det hårda arbetet att utföra denna jämförelse, och att formulera den på ett sådant sätt att ens förståelse för islam, ens ramverk och ens slutsatser förmedlas till läsaren.

Det vore inte helt orättvist att påstå att de som driver frågan om att de måste få kritisera islam inte riktigt har detta i åtanke. Det de avser är inte kritik. De avser någonting helt annat.

Men om du träffar någon som driver denna fråga, så kan du ge dem en länk till det här inlägget. Så att de får en sportslig chans att förklara vad de egentligen menar.

Flattr this

No comments:

Post a Comment